News

Cosco versterkt containerhub Zeebrugge met drie Europese feederlijnen

Cosco Shipping Lines koppelt drie feederlijnen naar Sint-Petersburg, Bilbao en Dublin aan haar twee Aziëlijnen in CSP Zeebrugge. Het havenbestuur spreekt van een historisch keerpunt voor de containerbusiness in de kusthaven.

Na twee jaar geduldig puzzelen, vallen voor de Chinese groep Cosco in Zeebrugge alle stukjes in elkaar. Eind 2017 nam ze de APM Terminal van Maersk over met het doel om die tot Noord-Europese hub met bijhorend netwerk uit te bouwen. Eerder zette Cosco zulke krachttoer op in de Griekse haven Piraeus als mediterraanse hub. Vanaf 2018 werd CSP Zeebrugge technisch, qua mankracht, hinterlandconnecties en commercieel, voorbereid op een groeisprong. Intussen raakte al bekend dat Zeebrugge vanaf mei wordt opgenomen in twee Aziatische diensten van Ocean Alliance. Op 11 mei wordt een eerste 20.000 teu-schip verwacht.

Daarmee komen we bij hun collega’s van Cosco Shipping Lines, die gisteren – donderdag – op een evenement voor Belgische klanten onthulden dat ze de hub Zeebrugge versterken met drie feederdiensten. Geen samenwerking met andere rederijen maar eigen verbindingen met Sint-Petersburg, Bilbao en Dublin. Naar verluidt zouden daarvoor vrij grote schepen (2.600 teu) ingezet worden.

Nieuw containertijdperk

“Dit is een belangrijk keerpunt voor Zeebrugge. Er breekt een nieuw historisch hoofdstuk aan”, sprak gedelegeerd bestuurder van de haven Joachim Coens, die net als voorzitter Dirk De fauw een scheepsmodel cadeau kreeg van Liu Lachun (foto), managing director van Cosco Shipping Lines Belgium.

“De jongste vijf jaar werd de containersector dooreengeschud door de concentratie van rederijen in allianties. Hierdoor viel Zeebrugge uit een aantal vaarschema’s en kenden we slapeloze nachten. De doorstart van de terminal CSP Zeebrugge was een mijlpaal en vandaag beleven we helemaal een keerpunt. Door de clustering met transhipment, spoorconnecties, de nieuwe snelweg A11 en estuaire barges naar onder meer Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam, zijn we klaar voor een nieuw tijdperk.”

Chinezen springen

Opmerkelijk is dat de Chinezen bereid zijn om met een ongekende financiële investeringskracht te springen. “Zeebrugge is voor ons een grote opportuniteit om te slagen waar anderen faalden”, zegt Bruno Dentant, sales- en marketingdirecteur van Cosco Shipping Lines Belgium. Daarmee doelt hij op ambitieuze pogingen van Maersk en CMA CGM, die op Zeebrugge hun tanden stuk beten. Pittig detail: CMA CGM is nu wel minderheidsaandeelhouder in de terminal CSP Zeebrugge.

“De timing is ideaal want onze klanten vragen om Rotterdam en Antwerpen te vermijden voor de congestie. Zij vragen expliciet om hun ladingen in Zeebrugge en Gent te behandelen. Als Belgisch kantoor van het Cosconetwerk zijn we blij met wat we van de groep krijgen: een terminal in Zeebrugge met diepzeeverbindingen en feederdiensten. Zonder de brexit was Zeebrugge de eerste importcall en laatste exportcall geweest. Nu zit daar Felixtowe tussen, maar de praktijkervaring leert dat door plaatselijke vaaromstandigheden allicht vaak meteen naar Zeebrugge zal uitgeweken worden.”

Grotere voetafdruk in Zeebrugge

Bruno Dentant had nog positief nieuws voor Zeebrugge in petto: “Sinds de komst van een eigen terminal in ons netwerk, ontplooien we meer commerciële activiteiten voor verladers in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Dat gebeurt vanuit Zeebrugge, waar intussen een tweede Belgisch kantoor met een commerciële en operationele vertegenwoordiging gevestigd werd. Het belang van dit nieuwe kantoor zal toenemen naarmate de volumes stijgen. Deze ambitie kunnen we waarmaken met alle aanwezigen.”

source: Roel Jacobus / Flows

*************************************************************************************************

Cosco Shipping Lines connects three feeder lines to St Petersburg, Bilbao and Dublin to its two Asian lines in CSP Zeebrugge. Port management speaks about a historic turning point in the container business of the coastal port.

After two years of patient puzzling, all pieces fall together for the Chinese group Cosco in Zeebrugge. At the end of 2017 she took over the APM Terminal from Maersk with the aim to develop it into a Northern European hub with proper network. Cosco already implemented such a tour of strength in the Greek port of Piraeus as Mediterranean hub. From 2018 CSP Zeebrugge was prepared for a growth leap technically, in terms of manpower, hinterland connections and commercial. In the meantime it was already announced that Zeebrugge will be included in two Asian services of Ocean Alliance from May. A first 20,000 teu ship is expected on 11 May.

This brings us to their colleagues from Cosco Shipping Lines, who yesterday – Thursday – revealed at an event for Belgian customers that they are strenghtening the Zeebrugge hub with three feeder services. No cooperation with other shipping companies, but own connections with St Petersburg, Bilbao and Dublin. Reportedly large ships (2,600 teu) would be used for this.

New container era

“This is an important turning point for Zeebrugge. A new historical chapter is opening,” said Joachim Coens, managing director of the port, who, like chairman Dirk De fauw, received a ship model as a gift from Liu Lachun (photo), managing director of Cosco Shipping Lines Belgium.

“In the last five years, the container sector has been shuffled with the concentration of shipping companies in alliances. As a result, Zeebrugge fell out a number of sailing schedules through which we had many sleepless nights. The restart of the CSP Zeebrugge terminal was a milestone and today we are experiencing a turning point. By clustering transhipment, rail connections, the new A11 motorway and estuary barges to Antwerp, Rotterdam and Amsterdam we are ready for a new era.”

The Chinese jump

It is remarkable that the Chinese are willing to jump with an unknown financial investment power. “Zeebrugge is a great opportunity for us to succeed where others failed,” says Bruno Dentant, sales and marketing director of Cosco Shipping Lines Belgium. With that he refers to ambitious attempts of Maersk and CMA CGM, who brake their teeth on Zeebrugge. Interesting detail: CMA CGM now is a minority shareholder in the CSP Zeebrugge terminal.

“The timing is ideal because our customers ask to avoid Rotterdam and Antwerp due to  congestion. They explicitly request to handle their loads in Zeebrugge and Ghent. As Belgian office of the Cosco network, we are happy with what we get from the group: a terminal in Zeebrugge with deep-sea connections and feeder services. Without brexit, Zeebrugge would have been the first import call and the last export call. Now there is Felixtowe in between, but the practical experience shows that due to local sailing conditions, people will probably immediately migrate to Zeebrugge. ”

Larger footprint in Zeebrugge

Bruno Dentant had positive news for Zeebrugge: “Since the arrival of an own terminal in our network, we have been developing more commercial activities for shippers in West and East Flanders and Northern France. This is done from Zeebrugge, where meanwhile a second Belgian office with a commercial and operational representation has been established. The importance of this new office will increase as volumes rise. We can achieve this ambition with everyone present. “

source: Roel Jacobus / Flows

Freely translated

We use cookies to give you the best online experience. Please let us know if you agree to all of these cookies.

Read more