News

Derde deepseadienst voor CSP Zeebrugge Terminal

De reorganisatie van CMA CGM’s lijndiensten tussen Europa en Latijns-Amerika levert Cosco Shipping Ports (CSP) in Zeebrugge een wekelijkse aanloop van een nieuwe deepseadienst op. De Zeebrugse winst gaat ten koste van Antwerpen en Rotterdam.

Na Maersk en Hapag-Lloyd heeft nu ook CMA CGM toelichting gegeven bij de herschikking van de lijndiensten vanuit Europa naar Centraal-Amerika en de westkust van Zuid-Amerika. De Franse rederij houdt op dat vaargebied volgende maand nog drie directe diensten over. Dat zijn er twee minder dan nu het geval is.

De twee diensten die verdwijnen, zijn de Europe Caribbean Service (ECS) tussen Noord-Europa en de Caraïbben en de Med Americas Service vanuit het Middellandse Zeegebied naar de westkust van Zuid-Amerika. De ECS-dienst wordt samengesmolten met de bestaande dienst tussen Noord-Europa en de Franse Antillen, die in de Benelux momenteel door Belgian New Fruit Wharf aan het Antwerpse Leopolddok wordt behandeld.

Antwerp Gateway

De ECS-dienst met zes schepen van 2.260 tot 2.800 teu (foto) is een gezamenlijke dienst van CMA CGM (vijf schepen) met Hapag-Lloyd (een schip), die in de Benelux nu nog zowel Rotterdam (Uniport) als Antwerpen (Antwerp Gateway) aanloopt om er te laden voor Caucedo, Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes en Puerto Limon in Moin.

Na de stopzetting van de ECS zal CMA CGM de aanlopen van Londen, Kingston en Puerto Limon toevoegen aan het vaarschema van de huidige NEFWI Service, die momenteel al bananen aanvoert vanuit Fort de France en Pointe à Pitre naar Frankrijk en Antwerpen. In de nieuwe NEFWI Service wordt de Antwerpse aanloop vervangen door die van Zeebrugge. De eerste Zeebrugse aanloop wordt die van de 3.504 teu grote ‘CMA CGM Fort de France’ op 26 juni.

Nieuwe NEFWI

De volledige Europese rotatie van de herziene NEFWI Service wordt Duinkerke, Londen, Zeebrugge (CSP), Le Havre en Montoir de Bretagne. Voor CSP Zeebrugge wordt dit na de twee diensten van Cosco Shipping op het Verre Oosten als onderdeel van het Ocean Alliance Day 3 Product, een derde deepseadienst.

CMA CGM zal in de nieuwe NEFWI-dienst zes grotere schepen van 3.500 tot 3.800 teu inzetten. Vier ervan zijn 3.504 teu grote nieuwbouwschepen van het type ‘CMA CGM Fort de France’ met een hoge koelcapaciteit van 850 reeferaansluitingen voor het bananenvervoer vanuit Fort de France en Pointe à Pitre naar Noord-Europa. Deze schepen zullen ook de lading voor Puerto Barrios en Puerto Cortes meenemen voor overslag in Cartagena op de Cagema 3-feederdienst.

Eurosal XL

Tussen Noord-Europa en de westkust van Zuid-Amerika behoudt CMA CGM de Eurosal XL Service waarvoor het drie van de negen schepen van 9.100 tot 11.000 teu levert. Deze gezamenlijke dienst met Hapag-Lloyd en Cosco Shipping die in de Scheldehaven door Antwerp Gateway wordt behandeld, neemt de southbound aanloop van Caucedo over van de ECS-dienst en zal voortaan San Antonio in plaats van Valparaiso aanlopen.

De gezamenlijke dienst met Hapag-Lloyd tussen het Middellandse Zeegebied en de westkust van Zuid-Amerika met negen schepen van 3.430 tot 4.900 teu (zes van CMA CGM en drie van Hapag-Lloyd) wordt gestaakt. CMA CGM zal de lading van die dienst voortaan meenemen met de nieuwe MedCaribe Service met Marfret, waarin acht schepen van gemiddeld 6.900 teu zullen varen tussen Zuid-Europa, de Franse Antillen, de US Gulf en Centraal-Amerika.

MedCaribe

De nieuwe MedCaribe Service vervangt de MedCar-dienst tussen de Med en Centraal-Amerika met schepen van 2.500 tot 2.800 teu en wordt doorgetrokken naar de Golf van Mexico, zodat CMA CGM voor die bestemming geen slots meer hoeft te kopen op de MGX-dienst van Hapag-Lloyd. Lading tussen de Med en de westkust van Zuid-Amerika zal vervoerd worden door de MedCaribe en de Eurosal XL aan elkaar te koppelen via transhipment. Voor southbound lading wordt Cartagena daarvoor de transhipmenthaven. Northbound zal er in Manzanillo worden gehubd.

De reorganisatie die volgt op die van Maersk en Hapag-Lloyd, laat CMA CGM toe om vijftien schepen van 2.260 tot 3.500 teu en de aanschaf van slots bij Hapag-Lloyd te vervangen door de inzet van dertien grotere eenheden van 3.500 tot 6.900 teu met lagere slotkosten.

Source Flows Stefan Verberckmoes

#cspzeebrugge #coscoshippingportsforall #wecreateopportunities #letsmeet

*************************************************************************************************

The reorganisation of CMA CGM’s scheduled services between Europe and Latin America provides Cosco Shipping Ports (CSP) in Zeebrugge with a new deep-sea service. The Zeebrugge profit is at the expense of Antwerp and Rotterdam.

Following Maersk and Hapag-Lloyd, CMA CGM has now also given explanations by rescheduling their services from Europe to Central America and the west coast of South America. Next month The French shipping company will maintain three direct services in that area. That is 2 less than what is currently the case.

The two services that are disappearing are the Europe Caribbean Service (ECS) between Northern Europe and the Caribbean and the Med Americas Service from the Mediterranean to the west coast of South America. The ECS service is being merged with the existing service between Northern Europe and the French Antilles, which is currently being handled in the Benelux by Belgian New Fruit Wharf at the Leopold dock in Antwerp.

Antwerp Gateway

The ECS service with six ships from 2,260 to 2,800 teu (photo) is a joint service of CMA CGM (five ships) with Hapag-Lloyd (one ship), that now both berth in the Benelux in Rotterdam (Uniport) and Antwerp (Antwerp Gateway) to load there for Caucedo, Puerto Barrios, Puerto Cortes and Puerto Limon in Moin.

After the cessation of the ECS service, CMA CGM will add the calls from London, Kingston and Puerto Limon to the sailing schedule of the current NEFWI Service, which is currently supplying bananas from Fort de France and Pointe à Pitre to France and Antwerp. In the new NEFWI Service, the Antwerp approach will be replaced by Zeebrugge. The first Zeebrugge approach will be that of  ‘CMA CGM’s Fort de France’, containing 3,504 teu on 26 June.

New NEFWI

The complete European rotation of the revised NEFWI Service will be Dunkirk, London, Zeebrugge (CSP), Le Havre and Montoir de Bretagne. After the two Cosco Shipping services to and from the Far East for CSP Zeebrugge, this will be part of the Ocean Alliance Day 3 Product, a third deep-sea service

CMA CGM will embed six larger vessels from 3,500 to 3,800 teu in the new NEFWI service. Four of them are 3,504 teu large new-build vessels of the “CMA CGM Fort de France”, types with a high cooling capacity of 850 reefer connections for banana transport from Fort de France and Pointe à Pitre to Northern Europe. These ships will also take cargo for Puerto Barrios and Puerto Cortes for transhipment in Cartagena on the Cagema 3 feeder service.

Eurosal XL

Between Northern Europe and the west coast of South America, CMA CGM retains the Eurosal XL Service for which it supplies three of the nine ships from 9,100 to 11,000 teu. This joint service with Hapag-Lloyd and Cosco Shipping, handled by Antwerp Gateway in the Schelde port, will take over the southbound call of Caucedo from the ECS service and will call San Antonio instead of Valparaiso.

The joint service with Hapag-Lloyd between the Mediterranean and the west coast of South America with nine ships from 3,430 to 4,900 teu (six from CMA CGM and three from Hapag-Lloyd) will be discontinued. CMA CGM will from now on carry the cargo of that service with the new MedCaribe Service with Marfret, in which eight ships of an average of 6,900 teu will sail between Southern Europe, the French Antilles, the US Gulf and Central America.

MedCaribe 

The new MedCaribe Service replaces the MedCar service between the Med and Central America with ships from 2,500 to 2,800 teu and is extended to the Gulf of Mexico, so that CMA CGM no longer needs to purchase slots for that destination on the MGX service from Hapag-Lloyd. Cargo between the Med and the west coast of South America will be transported by connecting the MedCaribe and the Eurosal XL via transhipment. Cartagena is therefore the transhipment port for southbound cargo. Northbound will be hubbed in Manzanillo.

The reorganisation following that of Maersk and Hapag-Lloyd allows CMA CGM to replace 15 ships from 2,260 to 3,500 teu and the purchase of slots from Hapag-Lloyd with the deployment of thirteen larger units from 3,500 to 6,900 teu with lower closing costs.

Source Flows Stefan Verberckmoes

#cspzeebrugge #coscoshippingportsforall #wecreateopportunities #letsmeet

Freely translated

We use cookies to give you the best online experience. Please let us know if you agree to all of these cookies.

Read more